Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach internetowych (webinariach) organizowanych przez Blue Target LTD  z siedzibą w Leeds (Anglia).


§ 1 Podstawa prawna

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o:

    a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1219, t.j. z dnia 24 czerwca 2017r. z późn. zm.) – dalej UŚUDE;

    b) Ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683, t.j. z dnia 30 marca 2017r. z późn. zm.) – dalej UPK;

    c) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z dnia 29 maja 2018r. z późn. zm.) – dalej KC;

    d) Ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r., poz 1000 z dnia 24 maja 2018r. z późn. zm.) – dalej ODO;

    e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016r. z późn. zm.) – dalej RODO.


§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

    a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

    b) Usługodawca – spółka Blue Target LTD  z siedzibą w Leeds (Anglia), zarejestrowana na prawie angielskim, adres: Office 15 Phoenix House, Elland Road, Leeds, England LS27 7TB, wpisana do rejestru przedsiębiorców Company House pod numerem 11549941;

    c) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która wykupiła dostęp do udziału w webinarium;

    d) Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w webinarium, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;

    e) Webinarium - szkolenie internetowe realizowane za pomocą technologii webcast, umożliwiającą obustronną komunikację między Prowadzącym a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi;

    f) Platforma SportWebinar.pl - aplikacja internetowa do której prawa posiada Usługodawca, dostępna pod adresem www.silniwiedza.pl, umożliwiająca realizację webinarium, przypisywanie Uczestników do danego webinarium oraz zarządzanie procesem szkoleń online;

    g) Konto - oznacza prowadzone dla Usługobiorcy lub Uczestnika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy lub Uczestnika oraz informacje o jego działaniach w ramach platformy SportsWebinar.pl;

    h) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę lub Uczestnika podczas Rejestracji na platformie SportsWebinar.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

    i) Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy oraz przez Uczestnika podczas korzystania 

z webinarium;

    j) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

    k) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

    l) Umowa - oznacza umowę cywilnoprawną,  zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest udział Uczestnika w webinarium.


§ 3 Postanowienia ogólne

    1. Warunkiem korzystania z platformy SportsWebinar.pl jest zapoznanie się 

z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. 

    2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://silniwiedza.pl/regulamin/ i może być nieodpłatnie pobrany i wydrukowany w każdym czasie. Treść Regulaminu jest dostępna także 

w biurze Usługodawcy.

    3. Platforma SportsWebinar.pl jest zarządzana przez Blue Target LTD  z siedzibą 

w Leeds (Anglia), zarejestrowana na prawie angielskim, adres: Office 15 Phoenix House, Elland Road, Leeds, England LS27 7TB, wpisana do rejestru przedsiębiorców Company House pod numerem 11549941, która odpowiada za techniczne aspekty związane z organizacją webinariów.

    4. Administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach rejestracji w portalu SportsWebinar.pl oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Usługodawca – Blue Target LTD  z siedzibą 

w Leeds (Anglia), zarejestrowana na prawie angielskim, adres: Office 15 Phoenix House, Elland Road, Leeds, England LS27 7TB, wpisana do rejestru przedsiębiorców Company House pod numerem 11549941.


§ 4 Przedmiot zakupu

    1. Usługodawca, za pośrednictwem platformy SportsWebinar.pl, organizuje 

i sprzedaje dostęp do internetowych (webinariów), wśród których wyróżnia się:

    a) webinaria live – odbywające się w czasie rzeczywistym w specjalnie do tego wyodrębnionej przestrzeni w sieci internetowej (tzw. pokoju), gdzie uczestnicy mogą wchodzić w interakcje z Prowadzącym poprzez zadawanie pytań oraz

    b) webinaria video – stanowiące profesjonalne nagrania szkoleniowe.

    2. Informacje o webinariach umieszczone na platformie SportsWebinar.pl nie stanowią oferty Usługodawcy, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

    3. Warunkiem uzyskania dostępu do konkretnego webinarium jest:

    a) dokonanie rejestracji na platformie SportsWebinar.pl poprzez wypełnienie umieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego;

    b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;

    c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;

    d) dokonanie zapisu na wybrane webinarium;

    e) dokonanie terminowej płatności za wybrane webinarium.

    4. Usługobiorca wypełniając warunki określone powyżej i składając zamówienie na wybrane webinarium za pośrednictwem platformy SportsWebinar.pl, składa ofertę zakupu na uzyskanie dostępu do webinarium, na warunkach podanych w informacji o webinarium i Regulaminie.

    5. Usługodawca akceptuje ofertę po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego 

i zaksięgowaniu wynagrodzenia na koncie, o czym informuje Usługobiorcę drogą elektroniczną. Przekazanie danych dostępowych do webinariów następuje drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę lub Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, co następuje:

    a) w przypadku webinariów live - na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem webinarium;

    b) w przypadku webinariów video – na 2 dni robocze po zaksięgowaniu opłaty.

    6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium live lub zmiany jego terminu w przypadkach losowych takich jak: choroba prowadzącego, siła wyższa, nie zebranie się wystarczającej ilości Uczestników etc. W przypadku odwołania webinarium live lub zmiany jego terminu, Usługodawca zwróci Usługobiorcom otrzymane wynagrodzenie w terminie 7 dni roboczych od odwołania wydarzenia.

    7. Cena, opisy webinariów, terminy realizacji webinariów live, czas trwania oraz informacje o prowadzących są umieszczone w sklepie internetowym na platformie SportWebinar.pl. Uwaga: w przypadku webinariów live czas trwania jest podawany w opisie przedmiotu zamówienia jedynie w przybliżeniu, gdyż długość trwania webinarium zależy od ilości pytań Uczestników.


§ 5 Zamówienia i płatności

    1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na platformie SportsWebinar.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

    2. Ceny są wiążące w chwili zamówienia przez Usługobiorcę dostępu do webinarium za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na platformie SportsWebinar.pl.

    3. W celu prawidłowego korzystania z platformy SportsWebinar.pl oraz webinariów Uczestnik powinien:

    a) posiadać dostęp do sieci Internet;

    b) przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies np. Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub innej, w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia,  a także 

    c) dostęp do konta poczty elektronicznej.

    4. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

    5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, 

w funkcjonowaniu platformy SportsWebinar.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością portalu 

z infrastrukturą informatyczną Usługobiorcy.

    6. Zamówienia na webinaria live są zamykane na 3 dni robocze przed datą wydarzenia.


§ 6. Rejestracja 

    1. W celu utworzenia Konta na platformie SportsWebinar.pl, Usługobiorca lub Uczestnik obowiązany jest dokonać rejestracji.

    2. Usługodawca dopuszcza możliwość wykupienia dostępu do webinarium dla pracowników lub osób współpracujących z Usługobiorcą.  W takim przypadku formularz rejestracyjny wypełnia zarówno Usługobiorca jak i wskazany przez Usługobiorcę bezpośredni Uczestnik webinarium dla którego wykupiono dostęp. 

    3. W celu rejestracji, Usługobiorca lub Uczestnik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej http://silniwiedza.pl/rejestracja i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Usługobiorca lub Uczestnik ustala indywidualne Hasło.

    4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

    a) Usługobiorca lub Uczestnik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

    b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego należy podawać zgodnie 

z prawdą, przy czym Usługobiorca lub Uczestnik  jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

    c) Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść. Zgoda jest udzielana poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym,

    d) Usługobiorca lub Uczestnik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na realizacji na jego rzecz przez Usługodawcę usługi prowadzenia Konta, w tym na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy lub Uczestnika podany przy Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta. Nie wyrażenie woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Usługobiorcy lub Uczestnikowi,

    e) Usługobiorca lub Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, 

    f) W trakcie Rejestracji, Usługobiorca lub Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Usługodawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Usługobiorca lub Uczestnika , a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

    • zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta,

    • Usługobiorcy lub Uczestnikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych,

    • powierzenie Usługodawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym,

    g) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy lub reklamodawców współpracujących z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy lub Uczestnika, podany w formularzu rejestracyjnym,

    h) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Usługobiorca lub Uczestnik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Usługobiorca lub Uczestnik uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu,

    i) Usługobiorca lub Uczestnik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się 

w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca lub Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Usługobiorca lub Uczestnik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta;

    j) Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na platformie SportsWebinar.pl. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Usługobiorca lub Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań,

    k) Procedura rejestracji oraz korzystanie z Konta są bezpłatne,

    l) W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania przez Usługobiorcę lub Uczestnika ze szkolenia.


§ 7. Płatności

    1. Ceny za dostęp do webinariów umieszczone są na platformie SportsWebinar.pl przy opisie poszczególnych webinariów. Ceny podawane są w kwocie brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.

    2. Usługodawca oferuje następujące metody płatności za wykupienie dostęp do webinarium:

    a) tradycyjny przelew bankowy;

    b) płatność DotPay.

    3. W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.

    4. Usługodawca akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Usługobiorca.

    5. Usługodawca może prowadzi promocje sprzedaży dostępów do webinariów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocji umieszczane będą na platformie SportsWebinar.pl indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej. 


§ 8. Licencja i prawa autorskie

    1. Z chwilą wysłania Usługobiorcy lub Uczestnikowi danych dostępowych do webinarium, Usługodawca udziela Usługobiorcy lub Uczestnikowi niewyłącznej 

i niezbywalnej licencji do korzystania z treści webinarium, wyłącznie jednak dla jego potrzeb własnych, o charakterze niekomercyjnym.

    2. Licencja udzielona jest na czas trwania umowy, przy czym:

    a) dla webinariów live – licencja wygasa z momentem zakończenia nagrywania danego webinarium; 

    b) dla webinariów video – licencja wygasa z upływem 1 roku od przekazania przez Usługodawcę danych dostępowych Uczestnikowi.

    3. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny.

    4. Usługobiorca lub Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia treści webinarium przed dostępem osób trzecich.

    5. Usługobiorcy lub Uczestnikowi nie wolno udostępniać danych dostępowych do webinarium jakimkolwiek podmiotom trzecim. Niedopuszczalne jest nagrywanie przebiegu webinarium przez Usługobiorcę lub Uczestnika jakąkolwiek techniką i jego utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach danych. 

    6. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników webinariów live oraz, jeśli w trakcie webinarium nastąpi połączenie video, także wizerunki Uczestników webinarium live. Uczestnicy dokonując logowania do pokoju webinarowego wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach tego webinarium. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały.

    7. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca oświadcza, a Usługobiorca lub Uczestnik akceptując treść Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie przenosi na Usługobiorcę lub Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do webinarium oraz prezentowanych na nim treści, co oznacza że jakakolwiek sprzedaż lub udostępnianie bez zgody Usługodawcy nagrania webinarium oraz jego treści jest niedozwolone.


§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

    1. Usługodawca oświadcza, że podejmuje należyte starania aby webinaria prowadziły osoby posiadające doświadczenia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki webinarium.

    2. W przypadku wszelkich wad usług, Usługodawca ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563  k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

    3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia 

w korzystaniu z webinarium wynikające:

    a) z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub Uczestnika;

    b) niewykonania lub nienależytego wykonania operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

    c) siły wyższej.


§ 10. Postanowienia dotyczące Konsumentów

    1. Usługobiorca – Konsument, ma prawo rozwiązać umowę w sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej. Poucza się Konsumenta o następujących uprawnieniach:

    a) Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem zapisów UPK, w szczególności jej art. 38, art. 27 oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK;

    b) Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć według wzoru:

Adresat: 

Blue Target Ltd

Adres: Office 15 Phoenix House, Elland Road, Leeds, England LS27 7TB

e-mail: kontakt@silniwiedza.pl

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*),

    a) Imię i nazwisko Konsumenta(-ów),

    b) Adres Konsumenta(-ów),

    c) Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

    d) Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

    c) Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

    d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    3. Usługodawca zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Usługodawca dokona zwrotu płatności w taki sam sposób jakiego Konsument użył przy dokonywaniu płatności za uzyskanie dostępu do webinarium, chyba że Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże inny sposób zwrotu płatności i tym samym wyrazi zgodę na jego dokonanie. 

    4. W przypadku Konsumentów Usługodawca rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.

    5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

    6. Usługodawca informuje, że odnośnie webinariów nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

    1. W przypadku gdy Usługobiorca lub Uczestnik albo inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na platformie SportsWebinar.pl narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

    2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z platformy SportsWebinar.pl, treści będących przyczyną naruszenia.

    3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę lub Uczestnika z udostępnionych mu usług niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może:

    a) przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy lub Uczestnika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy lub Uczestnika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości; a ponadto wedle własnego wyboru Usługodawca może w takim wypadku:

    b) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do webinarium;

    c) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość korzystania z Konta na platformie SportsWebinar.pl.


§ 12. Polityka prywatności i pliki „Cookies”

    1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców lub Uczestników Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub 

w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Usługodawca.

    2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługobiorcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu:

    a) zawarcia i realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie;

    b) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (za uprzednią zgodą);

    c) prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą);

    d) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;

    e) obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

    f) analitycznym i statystycznym.

    3. Usługobiorca lub Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

    4. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych 

w procesie Rejestracji uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę.

    5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Usługodawcy na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie platformy SportsWebinar.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

    6. Poza wymienionymi podmiotami dane Usługobiorcy lub Uczestnika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

    7. Dane osobowe Usługobiorcy lub Uczestnika mogą być przetwarzane na podstawie:

    a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

    b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu SportsWebinar.pl opisanych w Regulaminie;

    c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

    d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

    8. Usługobiorca lub Uczestnik w każdej chwili ma możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

    9. Usługobiorca lub Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  W celu skorzystania 

z przysługujących praw należy przesłać wiadomość do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@silniwiedza.pl

    10. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Usługobiorcę lub Uczestnika z platformy SportsWebinar.pl, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy lub Uczestnika.

    11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie platformy SportsWebinar.pl na urządzeniach końcowych Usługobiorcy lub Uczestnika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Usługobiorcy lub Uczestnika.

    12. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

    a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Usługobiorcy lub Uczestnika;

    b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

    c) statystycznym.

    13. Każdy Usługobiorca lub Uczestnik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z platformy SportsWebinar.pl


§ 13. Obowiązywanie oraz Rozwiązanie Umowy

    1. Umowa na zakup dostępu do webinarium live jest zawierana na czas trwania webinarium i wygasa po zakończeniu transmisji.

    2. Umowa na zakup dostępu do webinarium video zawierana jest na czas oznaczony – 1 rok od daty przekazania przez Usługodawcę Usługobiorcy lub Uczestnikowi danych dostępowych.

    3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługi nieodpłatne) związane z prowadzeniem Konta na platformie SportsWebinar.pl są zawierane na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługi nieodpłatne) z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę w każdym czasie i bez podania przyczyny.

    4. Usługobiorca lub Uczestnik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z oświadczeniem woli Usługobiorcy lub Uczestnika, przykładowo poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@silniwiedza.pl

    5. Usługodawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługobiorcy lub Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji.

§ 14. Reklamacje

    1. Reklamacje dotyczące problemów związanych z korzystaniem z platformy SportsWebinar.pl lub webinariów mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@silniwiedza.pl

    2. Zgłoszenia reklamacyjnego, powinno zawierać do najmniej następujące dane:

    a) oznaczenie Usługobiorcy i webinarium;

    b) przedmiot reklamacji;

    c) okoliczności uzasadniające reklamację.

    3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w takiej samej formie 

w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

    4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane przez Usługobiorcę w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub email na adres: kontakt@silniwiedza.pl

    5. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:

    a) oznaczenie Usługobiorcy;

    b) przedmiot reklamacji;

    c) okoliczności uzasadniające reklamację.

    6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczna w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

§ 15. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

    1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na platformie SportsWebinar.pl.

    2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron platformy SportsWebinar.pl.

    3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się 

w szczególności:

    a) istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Usługodawcę;

    b) zmianę danych adresowych Usługodawcy;

    c) zmianę firmy (nazwy) Usługodawcy;

    d) zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę;

    e) zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania platformy SportsWebinar.pl;

    f) zmianę obowiązujących przepisów prawa;

    g) uznanie lub ryzyko uznania postanowień Regulaminu za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

    4. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca lub Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie platformy SportsWebinar.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie platformy SportsWebinar.pl przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Usługobiorcy lub Uczestnicy na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

    5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Usługobiorca lub Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

    6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Usługobiorcę.

    7. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

    8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

    9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umów Sprzedaży i  umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

    10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018.